Český jazyk - včely a včelařství

Včely a včelařství ve výuce českého jazyka

vyjmenovaná slova  -  koncovky přídavných jmen  -  shoda podmětu s přísudkem  -  slohová cvičení

Diktát - vyjmenovaná slova

Včelař Zbyněk se synem Zbyškem a babičkou bydlí u mlýna. Brzy ráno se vydal na včelnici. Zbyšek je na svoje včely pyšný. Má výborný med a včely opylují blízkou zahrádku.

Medné plásty odebírá vždy brzy ráno, kdy včely teprve sbírají třpytivé kapky rosy. Vysoký Zbyšek dmýchá dýmák. Když se nachomýtl před česnem, píchla ho včela do lýtka. Spustil povyk a rychle klopýtal do mlýna. Babička právě pila bylinkový čaj, když slyšela Zbyška vzlykat. Rychle mu vyndala žihadlo a omyla lýtko studenou vodou.

Zbyněk si na žihadla již zvykl. Když přinesl plásty domů, Zbyšek je odvíčkoval, vytočil v medometu a víčka vylisoval. Druhý den jeli med prodat do Přibyslavi.

Včelař Zb_něk se s_nem Zb_škem a bab_čkou b_dlí u ml_na. Brz_ ráno se v_dal na včelnici. Zb_šek je na svoje včely p_šný. Má v_borný med a včely op_lují bl_zkou zahrádku.

Medné plásty odeb_rá vždy brz_ ráno, kdy včely teprve sb_rají třp_tivé kapky rosy. V_soký Zb_šek dm_chá d_mák. Když se nachom_tl před česnem, p_chla ho včela do l_tka. Spustil pov_k a rychle klop_tal do ml_na. Bab_čka právě p_la b_linkový čaj, když sl_šela Zb_ška vzl_kat. Rychle mu v_ndala žihadlo a om_la l_tko studenou vodou.

Zb_něk si na žihadla již zv_kl. Když přinesl plásty domů, Zb_šek je odv_čkoval, v_točil v medometu a v_čka v_lisoval. Druhý den jeli med prodat do Přib_slavi.

nahoru

Diktát - koncovky přídavných jmen (vz. mladý, jarní + přivlastňovací)

Med rozlišujeme květový, neboli luční, a medovicový čili lesní. Nejlepší je čerstvý, ale ani loňský med neztrácí svoji kvalitu.

Další včelí produkt je rouskovaný pyl. Do úlu jej přinášejí staré včely - létavky. Mladé většinou vykonávají úlové práce. Staví voskové plásty - medné, pylové i pro včelí larvy. Ty krmí mateří kašičkou. Jsou-li v úlu malé i větší škvíry, utěsní je propolisem. Tento včelí tmel pochází ze stromové mízy či pryskyřice.

Poslední včelí produkt je jed. Včela jej používá proti vetřelcům. Tmavý a chlupatý svetr jí přípomíná medvěda a provokuje více než bílý či světlý včelařský oblek.

Med rozlišujeme květov_, neboli lučn_, a medovicov_ čili lesn_. Nejlepší je čerstv_, ale ani loňsk_ med neztrácí svoji kvalitu.

Dalš_ včel_ produkt je rouskovan_ pyl. Do úlu jej přinášejí star_ včely - létavky. Mlad_ většinou vykonávají úlov_ práce. Staví voskov_ plásty - medn_, pylov_ i pro včel_ larvy. Ty krmí mateř_ kašičkou. Jsou-li v úlu mal_ i větš_ škvíry, utěsní je propolisem. Tento včel_ tmel pochází ze stromov_ mízy či pryskyřice.

Posledn_ včel_ produkt je jed. Včela jej používá proti vetřelcům. Tmav_ a chlupat_ svetr jí přípomíná medvěda a provokuje více než bíl_ či světl_ včelařsk_ oblek.

nahoru

Diktát - shoda podmětu s přísudkem

Před třemi lety si Novákovi pořídili včely. Otec Josef se synem Martinem vyrobili tři dřevěné úly a přivezli oddělky. První rok neměli žádný med.

Přes zimu jim přežila jen dvě včelstva. Obě se v létě vyrojila. I přes to měli Novákovi přes půl metráku medu. Z části udělali medovinu. Matka Andrea s dcerou Žofií v zimě napekly medové perníčky a s babičkou je zdobily. Na medu, perníčcích i medovině si všichni pochutnali hlavně na Vánoce.

Letos Novákovým přezimovala všechna včelstva. Loňské roje přinesly více medu než mateřská včelstva, zato byly bodavější. Staré matky pro změnu dostatečně nekladly a tak Josef s Martinem všechny včelí královny vyměnili.

Před třemi lety si Novákov_ pořídil_ včely. Otec Josef se synem Martinem vyrobil_ tři dřevěné úly a přivezl_ oddělky. První rok neměl_ žádný med.

Přes zimu jim přežil_ jen dvě včelstva. Obě se v létě vyrojil_. I přes to měl_ Novákov_ přes půl metráku medu. Z části udělal_ medovinu. Matka Andrea s dcerou Žofií v zimě napekl_ medové perníčky a s babičkou je zdobil_. Na medu, perníčcích i medovině si všichni pochutnal_ hlavně na Vánoce.

Letos Novákovým přezimoval_ všechna včelstva. Loňské roje přinesl_ více medu než mateřská včelstva, zato byl_ bodavější. Staré matky pro změnu dostatečně nekladl_ a tak Josef s Martinem všechny včelí královny vyměnil_.

nahoru

Slohová cvičení

 • Popište vaši návštěvu na včelnici.
 • Reportáž z návštěvy včelnice.
 • Můj zážitek se včelami.
 • Jak doma využíváte včelí produkty?
 • Vyprávějte o filmu Pan Včelka / Včelka Mája.
 • Rozhovor se včelí dělnicí na téma: Moje práce mě baví.
 • nahoru

  Máte-li nápad na další využití včel a včelařství ve školní výuce, napište nám - .
  Vaše připomínky či tipy také vítáme - pomáhají zlepšit servis, který tyto stránky nabízejí.