Hodnocení a výběr včelstev

Hodnocení a výběr včelstev

Včela medonosná kraňská, jako poddruh žijící na našem území, se ve svém chování může značně odlišovat. Hodnocení včelstev je velmi důležité pro další výběr pro chov. Ten už se bude lišit podle lokálních podmínek a priorit včelaře.
Způsob hodnocení záleží na každém včelaři. Lze si vést podrobné písemné záznamy, poznámky křídou na úlech či se snažit o zapamatování. V rámci hodnocení je možné se zaměřit na mnoho vlastností - zde jsou příklady těch nejběžnějších.

Mírnost, bodavost či agresivita

V některých včelstvech je možné pracovat bez kukly i kuřáku, k jiným se ani nelze přiblížit bez pořádného "brnění". Zde asi není co více dodat - pro pohodovou práci jsou mírné včely obrovskou výhodou. Byť agresivní včelstva leckdy poskytují zajímavý medný výnos, práce s nimi může být až nemožná.
Zdravá míra schopnosti bránit svoje hnízdo ale ke včelám patří. A za určitých okolností nelze mít včelám pár žihadel za zlé.

Přirozený výběr by pravděpodobně šel jiným směrem. Selekce člověkem je proto důležitá. Hodnocení je vždy subjektivní - označuje se známkami apod. Pokud máte možnost, nechte si ukázat chování i jiných včel, než jen vašich - možná získáte jiný pohled na věc.

Výnos

Vynosy je potřeba specifikovat podle zaměření na produkci určitého včelího produktu. Producenty mateří kašičky nemusí medný výnos při úplné specializaci zajímat - a naopak. V principu ale hodnocení zůstane stejné ať se jedná o med, pyl či mateří kašičku.
Výnos (jinými slovy i pracovitost) je dán nejen genetikou, ale z velké míry i stanovištěm a případným kočováním a liší se i v jednotlivých letech. Porovnávat má tak smysl pouze včelstva v rámci daného stanoviště v daném roce.
Hodnocení je vcelku snadné - u medu např. kg či v počtu odebraných plástů, u ostatních produktů obdobně.

Čistící pud - hygienické chování

Má velký vliv na zdravotní stav včelstva a jeho schopnost odolávat nemocem. Byť se různá onemocnění ve svých principech liší, odstraňování uhynulých jedinců z úlu dobře reprezentuje schopnost včelstva udržovat hnízdo v čistotě a tím vytvářet předpoklady pro dobrý zdravotní stav.

Test hygienického chování se provádí "nenápadným" usmrcením 100 zavíčkovaných larev - buď propíchnutím jehlou nebo zmražením. Zjišťuje se, za jak douho včely mrtvolky odstrabí a buňky tak vyčistí.

Rojivost

Množení včelstev je přirozená vlastnost. Dlouhou dobu byla i vyhledávaná - roje se prodávaly anebo se jimi navyšoval či udržoval vlastní stav včelstev. Dnes je tomu většinou jinak a vysoký sklon včelstva k rojivosti moc kladně nehodnotíme.
Rojivost hodnotíme podle narážení rojových matečníků a jejich zakladení matkou. Přitom je zapotřebí mít na paměti naše případné chyby, kterými jsme včelám nástup rojové nálady usnadnili. Hodnotí se známkami.

Rozbíhavost - sezení na plástech

Když otevřeme včelstvo, může nastat škála reakcí. Jedním extrémem je téměř nulová reakce včel - i při vytažení plástu s plodem na něm zůstanou takřka "bez hnutí". Opačná reakce způsobí rychlý pohyb dělnic - rozbíhají se všemi směry, pramálo zůstávají na plástech. Pro klidnou práci včelaře je výhodnější první varianta.
Hodnotí se subjektivně - známkováním.

Jarní rozvoj

Jarní rozvoj může být buď bouřlivý či opatrný. Opatrný je výhodou v chladných podmínkách s nejistým (proměnlivým) jarním počasím. Bouřlivý rozvoj naopak napomůže zvýšit výnosy z prvních snůšek - ale včely jej musí zvládnout i při nestálosti počasí.
Hodnotí se většinou subjektivně - známkami. Anebo pracnějším způsobem změřením zakladené plochy k určitému datu.

Síla včelstva

U včelstev si můžeme v průběhu sezóny všimnout různé početnosti společenství. Pokud odstraníme vlivy stáří matky a stanoviště, můžeme podle našich preferencí provádět i výběr. Někomu vyhovují početnější včelstva, jiný upřednostní málopočetná - zvlášť je-li tato vlastnost doprovázena delším životem dělnic.
Hodnotí se kvalifikovaným odhadem.

Plodová křivka

Počet vajíček nakladených matkou je dán kromě ročního období, síly včelstva, probíhající snůšky, stáří matky, aj., také geneticky. Jsou včelstva, která v průběhu léta téměř zastaví kladení vajíček, zatímco jiná tento výpadek nemají. Zda je výhodou či nikoliv, záleží na úhlu pohledu včelaře. Podle svých priorit jej také hodnotí.