Kyselina mravenčí a její využití ve včelařství při tlumení varroázy

Kyselina mravenčí
a její využití ve včelařství při tlumení varroázy


Tento článek vznikl jako výběr informací ze zahraničních i domácích zdrojů o léčení kyselinou mravenčí v klimatických podmínkách blízkých střední Evropě. Někteří včelaři ji používají jako jediný prostředek proti varroáze. V době psaní tohoto článku (2011) toto v ČR není zcela legální - pouze pro biovčelaře za určitých okolností.

Princip účinku

Princip účinku kyseliny mravenčí na roztoče není zcela přesně znám. Některé teorie ukazují na poleptání sacího ústrojí (roztoči přežijí, ale nemohou se živit). Jiné její účinnost spatřují spíše v poškozování buněčných membrán v rámci vodního hospodaření roztoče. Zjednodušeně lze ale říci, že účinná koncentrace par kyseliny hubí roztoče, ale nepůsobí zhoubně na včely. Někteří kleštíci hynou okamžitě po aplikaci, jiní ve včelstvu ještě několik dnů až týdnů přežívají poškozeni a umírají později. Kyselina mravenčí je účinná i na roztoče na zavíčkovaném plodu.
Příliš vysoká koncentrace par kyseliny mravenčí v úle (předávkování) ale může způsobit ztráty matek, poškození plodu, přestávku v plodování a.j.

Typy odpařovačů a koncentrace kyseliny

 koncentrace 
KM
 hustota 
(g/ml)
60 % 1,1424
65 % 1,1541
70 % 1,1655
75 % 1,1769
80 % 1,1857
85 % 1,1953
Existují dva základní typy odpařovačů - krátkodobý (v řádu pár dnů) a dlouhodobý (v řádu pár týdnů). Také si liší koncentrovanost použité kyseliny - od 60% po 85%. Vývoj prozatím jde cestou od krátkodobých odpařovačů k dlouhodobým - pro jejich vyšší účinnost a menší pracnost (léčení lze zařadit mezi běžné operace se včelstvem, které by se prováděly i bez něj).
Většina zahraničních odpařovačů pracuje s 65% kyselinou mravenčí. Důvodem je zejména snížení rizika ztráty matek a poškození plodu na minimum. A také rovnoměrnější odpar kyseliny po celou dobu její aplikace. V neposlední řadě je práce s méně koncentrovanou kyselinou bezpečnější pro včelaře. Aplikace kyseliny mravenčí je ve své podstatě velmi jednoduchá. Kromě komerčně dostupných odpařovačů existuje také velké množství doma vyráběných s minimálními náklady. Většina prodávaných aplikátorů umožňuje opakované naplnění. Cena léčení se tak může snadno rovnat ceně samotné kyseliny, která je díky svému využití v jiných odvětvích lidské činnosti snadno dostupná.

Účinnost a úpravy úlu

Účinnost ošetření kyselinou mravenčí podle různých zdrojů kolísá. Zevrubně lze ale říct, že jedna aplikace dlouhodobého odpařovače zahubí 60-80 % roztočů, dvě aplikace 90-98 % roztočů. Je-li v celoročním ošetřování včelstev počítáno ještě s dalším (jiným) léčením v bezplodém období (například amitrazem nebo kyselinou šťavelovou), není potřeba klást na účinnost odpařovačů takové nároky = snížení rizik z předávkování.

Většina metodik předpokládá pevná nezasíťovaná dna (nebo alespoň pečlivě utěsněné podložky) a zúžená česna. Po celou dobu aplikace jsou očka zavřena; úl by měl těsnit; na strůpku je pod víkem přiléhající fólie (igelit). U některých odpařovačů je ale doporučení výrobce jiné.
[Výše uvedené platí pro spodní česno.]
Páry kyseliny mravenčí urychlují oxidaci nechráněných kovů.

Kdy a kam odpařovač vložit do úlu?

Značně odlišné jsou názory na to, co by mělo být impulsem pro použití odpařovače (tedy pro léčení). Zjednodušeně lze říci, že postupy bližší malovčelařům a biovčelaření předpokládají sledování přirozeného denní spadu a/nebo individuální léčení jednotlivých včelstev. Metodiky pro velkovčelaře pracují spíše s paušálním léčením a sledování přirozeného spadu probíhá pouze na malé skupině včelstev - pokud vůbec.
Kritický přirozený spad, určující počátek léčby, se v různých zdrojích značně liší od 2 do 10 roztočů; záleží také na části roku. Předpokladem je zabezpečení podložek proti ztrátám spadlých roztočů.

Vložení aplikátoru s kyselinou mravenčí do úlu je doporučováno v podvečer nebo po ránu - obecně ve chvíli, kdy teploty nepřesahují 20 °C. Při tropických dnech s teplotami nad 30 °C (u některých aplikátorů 25 °C) se ošetření doporučuje neprovádět či odložit (vlastní omezená zkušenost toto ale nepotvrzuje - i s 85% kyselinou mravenčí).

Páry kyseliny mravenčí jsou těžší než vzduch = mají tedy tendenci klesat. S vyšší teplotou se odpařování zrychluje (při 30 °C je cca 15× rychlejší než při 10 °C).
Obecná pravidla pro umístění odpařovačů: buď vedle plodu (alespoň ob rámek nebo zcela ke stěně úlu) nebo nad plod; umístění do podmetu bývá doporučováno jen zřídka - např. u jednonástavkových oddělků. Výrobci aplikátorů kyseliny mravenčí si většinou vymiňují nepoužívat je v době nasazených medníků pro konzumní med.

Obecné principy metodik

Ošetření bývají nejčastěji doporučována dvě během roku. V zásadě existují dva pohledy na to, kdy je provádět:

jaro + podletí

podletí + podzim

Jarní ošetření před začátkem bouřlivého plodování s cílem omezit startovací populaci roztoče.
Podletní po prvním zakrmení v době zakládání zimní generace včel pro jejich ochranu.
Podletní ošetření po prvním zakrmení pro ochranu zimní generace včel
Podzimní pro omezení startovací populace v následujícím roce.

V případě vysokého přirozeného denního spadu v průběhu sezóny (více než 2 roztoči za den - podle jiných zdrojů až při 3, 5 či 8-10 roztočích za den) může být v mezidobí použita ještě “odlehčovací“ aplikace formou krátkodobého odpařovače 85% kyseliny mravenčí, která má za cíl zejména snížení populace foretických roztočů.

Množství kyseliny pro jednu aplikaci se liší podle druhu použitého odpařovače a síly včelstva. Pohybuje se zhruba v rozmezí 100 až 360 gramů (u "běžného" včelstva).

Aplikaci kyseliny mravenčí odparem není dobré provádět souběžně se zakrmováním. Často ale bývá doporučována mezi krmeními.

Pro pozdní podzimní ošetření není kyselina mravenčí příliš často doporučována kvůli nízkým teplotám; když už, tak 85%. Anebo jiné prostředky.

Rezidua a rizika

Kyselina mravenčí se v medu běžně vyskytuje. Po jarním léčení může její koncentrace v medu vzrůst dvojnásobně, senzoricky není ale rozdíl postřehnutelný. Probíhá-li ale léčení souběžně se snůškou nebo těsně před ní, může již být, podle některých studií, vyšší kyselost medu znát.
Kyselina mravenčí není rozpustná v tucích - její rezidua ve vosku proto nejsou možná.

Při manipulaci s kyselinou mravenčí všichni výrobci odpařovačů kladou důraz na bezpečnost a ochranu zdraví. Krytá pokožka, odolné gumové rukavice, ochrana očí/obličeje by měly být samozřejmostí stejně jako připravená první pomoc (např. ve formě kýble s vodou při ruce).

Ukázka odpařovačů a metodik

Porovnání vybraných odpařovačů, které umožňují doplňování běžně dostupné tekuté kyseliny mravenčí (KM). Informace o používaném množství jsou uvedeny pro kmenové včelstvo, jež obsedá 2 vysoké nástavky nebo ekvivalentní prostor.
Postupy a návody jsou maximálně zestručněny - podrobnosti je možné dohledat na stránkách výrobců.

MiteGone™

Liebigův odpařovač

odpařovač FAM

Nassenheider

fotografie - odpařovač MiteGone fotografie - Liebigův odpařovač
foto: www.biovet.ch
fotografie - odpařovač FAM
foto: www.biovet.ch
fotografie - odpařovač Nassenheider
Desky 12×13 cm, cca 1 cm silné, z porézního materiálu (podobného Florexu), obalené jemně perforovanou fólií. Spodní odparná hrana desky je bez fólie (někdy i horní). 250ml plastová lahvička s kapátkem, umístěná vzhůru nohama na desce s fixačními kolíky a papírovým knotem. Plastové pouzdro (25×25×1,7 cm) na houbičku s regulovatelnými otvory na spodní straně. Plastový zásobník (180 ml) s knotem. Existují tři různé varianty s knoty různě velkými a jinak umístěnými.
65% KM 85% KM 70% KM 60% a 85% KM
Metodika počítá pouze se dvěmi aplikacemi během roku:
 • v podletí před zakládáním zimní generace 3 desky á 120 g (přelom srpna a září)
 • na jaře před bouřlivým plodováním (při rotaci nástavků) 2 desky
  (během zimy mohou desky zůstat v úlu - na jaře se opět naplní)
Desky se umisťují do horního nástavku mezi krajní plást a stěnu úlu.

Metodika doporučuje pevná dno bez sítě, zúžení česna na ±8 cm, zavření oček a utěsnění skulin. Anebo zvýšení dávky.

Léčba musí být ukončena minimálně 2 týdny před snůškou, během období produkce konzumního medu se nepoužívá.

Metodika počítá se dvěmi aplikacemi během roku, podle potřeby doplněnými dalším ošetřením v bezplodém období:
 • v podletí po posledním medobraní a před zakrmením 100 ml na 3-4 dny (začátek srpna)
 • na podzim po kompletním zakrmení 200 ml na 1-2 týdny
Odpařovač se umisťuje do prázdného nástavku nad včelstvo. Síťované dno musí být zakryto, česno normálně otevřeno.

Pokud přirozený denní spad na konci července nedosahuje 5 roztočů/den, může být první ošetření vynecháno.

Pokud přirozený denní spad v polovině října přesáhne 0,2 roztoče za den, je doporučeno ošetření kyselinou šťavelovou v bezplodém období. (Při předpokládané tvorbě oddělků v následujícím roce (nebo vyřezávání trubčího plodu) se nemusí doléčovat ani při spadu do 1,0 roztoče/den.)

Používá se výlučně po posledním medobraní.

Metodika počítá se dvěmi aplikacemi během roku:
 • v podletí po posledním medobraní a krátkém zakrmení 130 ml na 1 týden (začátek srpna)
 • na podzim po kompletním zakrmení 130 ml na 2-3 týdny (3. dekáda září)
Odpařovač se umisťuje nad včelstvo - většinou je potřeba prázdného nástavku. Velikost česna musí být minimálně 15 cm. Síťovaná dna musí být zavřena a úl utěsněn.

Jako nejlepší kombinace ošetření proti kleštíkovi je doporučována podletní aplikace KM v odpařovači FAM s ošetřením kyselinou šťavelovou v bezplodém období (listopad - prosinec)

Používá se po posledním medobraní.

Metodika počítá se třemi aplikacemi během roku:
 • přelom července a srpna, 15-20 ml 60% KM na nástavek a den, 10-14 dní
 • začátek září po zakrmení, 10-15 ml 60% KM na nástavek a den, 10-14 dní
 • říjen, 10-15 ml 85% KM na nástavek a den, 10-14 dní (pouze s horizontální variantou odpařovače!)
Odpařovač se umisťuje nad plodové hnízdo. Aplikace předpokládá utěsnění úlu, velikost česna normální

Aplikace je možná až po posledním medobraní, ochranná lhůta je až do dalšího roku.

doporučený denní odpar:
liší se podle období:

jaro: 12 g (10 ml)
podletí: 18 g (16 ml)
liší se podle velikosti
či typu úlu:

1 vys. nást.: 10-15 ml (12-18 g)
2 vys. nást.: 20-30 ml (24-36 g)
dadant: 15-20 ml (18-24 g)
teplá stavba: 10-15 ml (12-18 g)
liší se podle měsíce aplikace:

VII-VIII: 15-20 ml (17-23 g), 60 %
IX: 10-15 ml (11-17 g), 60 %
X: 10-15 ml (12-18 g), 85 %
www.mitegone.com www.biovet.ch www.biovet.ch www.nassenheider.com