Proč vlastně včelařit...?

Proč vlastně včelařit...?

záliba        přivýdělek        vedlejší činnost        hlavní činnost       včelařská farma

Důvodů pro včelaření je nespočet. Specializace na včelí produkty je zřejmá sama o sobě. Jiné dělení je možné podle obecného principu "Proč včelařím?". Zde je několik několik základních modelů, které do jisté míry předurčují i způsob vedení včelstev.

Včelaření ze záliby

fotografie - mylý medomet
Malý medomet - poslouží i jako stáčecí nádoba
Cílem je hlavně radost ze včel, trocha medu pro rodinu a třeba i lepší opylení zahrádky. Většinou se jedná o 5, maximálně 10 včelstev. Jako u každého koníčku i zde je zapotřebí počítat s tím, že mě včely budou něco stát. Byť se mi finance díky produkci mohou časem vrátit, u tohoto počtu to nebude nijak rychle.
Vybavení může být v zásadě dvojí - buď vyladěné do posledního detailu, bez přílišného ohledu na finanční návratnost. Anebo velmi nízkonákladové - z druhé ruky apod. Třetí variantou jsou specifické způsoby vedení včelstev, které téměř žádné vybavení nevyžadují (neckový či Warré úl apod.).
fotografie - hobby úly
Hobby včelař
Medomet může být velmi jednoduchý - stačí plastový s pohonem na kliku nebo na vrtačku. Množství medu je tak akorát pro rodinu a přátele. Při dobré úživnosti stanoviště může zbývat i na drobný prodej.
Na zpracování vosku postačí sluneční tavidlo. Anebo je možné vyřezané souše bez dalšího zpracování nosit do výkupu. Moderní způsob představuje parní vyvíječ s plastovou nádobou.
Vlastní chov matek má význam, ale většinou vyjde levněji nákup od chovatele.
Vyrábět úly se při takém počtu těžko vyplatí (pokud to tedy není součást včelařské záliby). Také lze při tomto počtu včelstev snadno včelařit v historických úlech.

Včelaření jako malý přivýdělek

Pokud má včelař dostatek prostoru, z 5 včelstev se snadno stane 10 či 15. A při dobrém vedení se již ze záliby stává malý přivýdělek. Anebo přinejmenším beznákladový koníček.
I při tomto počtu včelstev není ještě čas potřebný na obsluhu jednoho včelstva zásadní. Ale už se více vyplatí přemýšlet nad typem úlu, v kterém chci včely mít. Jednoduché nástavkové úly je možné snadno vyrábět doma - zvlášť při dobře vybavené dílně. Kromě radosti ze včelaření ve vlastních úlech se zde již může projevit i úspora finanční.

fotografie - mala vcelnice
Malá včelnice
Vytáčení medu lze stále ještě řešit klikovým pohonem - ale při dobré snůšce je to již únavné. Využití motoru práci výrazně ulehčí. Med vystačí bohatě nejen pro rodinu a na dárky, ale zbývá i na prodej ze dvora. V produkci ale jsou velké rozdíly - hlavně v závislosti na snůškových poměrech.
Na vosk může pořád stačit energie ze slunce. Anebo malý parní vyvíječ.
Vlastní produkce matečníků extenzivním způsobem má již i své ekonomické opodstatnění. Stejně ale ještě může být výhodnější nakupovat oplozené matky. Pokud má včelař zájem na získávání mateří kašičky, je vlastní produkce matečníků logickým vyústěním této činnosti.

Včelaření jako vedlejší zdroj příjmů

fotografie - medomet zvratny
Zvratný medomet s řídící automatikou
Tato kategorie je nejpestřejší. Počet včelstev se může pohybovat od 30 až do 100 - záleží na mnoha okolnostech. Je stejně dobře možné malovčelařit ve velkém nebo velkovčelařit v malém... V každém případě zde již končí zábava a začíná práce... Příjem do rodinného rozpočtu je již nemalý, stejně ale stoupá i spotřeba času.

Med lze ještě snadno prodávat přímým spotřebitelům, byť to znamená další časové nároky na jeho zpracování. Záleží na obchodních dovednostech, možnostech a zájmu včelaře - finalizace přináší vyšší přidanou hodnotu. Je náročná nejen časově, ale vyžaduje i další vybavení. Nemálo včelařů tak využívá klasický model: výrobce-zpracovatel-prodejce a med dodává v surové podobě např. do výkupu. Cena je sice nižší, ale je možné se více věnovat včelám nebo jiné činnosti.
Aby se vytáčení medu nestalo úmorným, je vhodné zainvestovat do kvalitního medometu i odvíčkovací vany. Při dobrém zdravotním stavu včelaře je možné brát zdvihání nástavků jako součást tréninku a provádět ji bez přílišné optimalizace přesunů. Ale i tak stojí s ohledem na budoucnost za zvážení omezit ji na nezbytné minimum.

Zpracování vosku ve slunečním tavidle je již dosti náročné na časové možnosti včelaře. Tavení pomocí parního vyvíječe lze efektivně využít zhruba do 30 včelstev. Při vyšším počtu je potřeba počítat se zvýšenými časovými nároky. Anebo již stojí za zvážení využití vany na rozvařování souší - s ohledem na její další využití. Někteří včelaři si spočítali časovou a finanční náročnost vlastního zpracování vosku - a raději vozí vyřezané souše do výkupu bez dalšího zpracovávání.

fotografie - velka vcelnice
Včelaření jako vedlejší zdroj příjmů
Vlastní produkce matečníků má již velké opodstatnění - pokud to časové možnosti včelaře dovolí. S ohledem na potřeby včelařů v okolí se může vyplatit i jejich produkce na prodej či dokonce komerční chov matek. Anebo naopak nákup matečníků od blízkého chvatele.

Pokud to časové možnosti, zručnost včelaře a jeho hlavní zaměstnání dovolí, vlastní výroba úlů se vyplácí. A s ohledem na technické vybavení stojí za zamyšlení i výroba rámkových přířezů.

Včelaření jako hlavní zdroj obživy

Magická hranice pro vstup do plnoprofesionálního včelaření je 150 včelstev. Rychle je ale potřeba dodat, že tato hranice není zdaleka tak striktní (spíše bývá vyšší). Záleží na celkovém zaměření hospodářství a případné doplňkové mimosezónní činnosti.
Počet zásahů ve včelstvech se snižuje, je snaha o vysokou efektivitu práce. I drobné úspory času při jednotlivých manipulacích jsou v součtu velmi výrazné - a stojí za investice. Nejen hmotné, ale i do vzdělání.

Na vytáčení medu je vhodný kvalitní medomet s dostatečnou kapacitou a řídící automatikou. Množství víček z odvíčkování je velké - malé odvíčkovací talíře již nestačí. Je víc než vhodné, když je medárna samostatnou místností s možností nahřívání plástů - umožní to odsunout o pár dní jejich vytáčení při nárazových pracech ve včelstvech. A využije se i při finalizaci medu po sezóně.
Počet nástavků ke zdvihání stoupá - plotýnky včelaře ocení, když jim námahu svojí hlavou ulehčí. Ať již mechanizací nebo minimalizací potřebných ručních přesunů nástavků.

fotografie - vcelnice na paletach
Kočovné stanoviště
Stejně tak stoupá i počet souší ke zpracování a uskladnění. Chladný sklad zdaleka není nezbytný, ale může práci značně zjednodušit. Na zpracování vosku je již vhodná vana na rozvařování anebo velkokapacitní parní tavidlo.

Produkce matečníků pro vlastní potřebu je již téměř nezbytností. Jakékoliv ztráty včelstva (zejména ovlivnitelné) mají již zcela konkrétní vliv na hospodářský výsledek - a je více než vhodné je minimalizovat. Chov matek na prodej může být také hlavní činností včelaře.
Vlastní výroba úlů může být součástí mimosezónních prací - i s nadprodukcí určenou na prodej.

Včelařská farma

fotografie - vytaceci linka
Vytáčecí linka
Přesněji by se tato kategorie dala nazvat jako firemní včelaření. Zdaleka již není veškerá práce vykonávána majitelem včelstev, leckdy ani rodina nestačí. Více se uplatňují mechanismy podnikového řízení, práce se zaměstnanci. Počty včelstev jsou v našich podmínkách v mnoha stovkách, v zahraničí v tisících. Zbytečné zásahy se velmi prodražují, stejně jako případné chyby. Práce v souvislostech je nezbytná stejně jako snaha o její jakékoliv zefektivnění. Je zapotřebí počítat s výhodami plynoucími z dělby práce v lidské společnosti, její specializace a velkoprodukce.

Vlastní výrobu úlů je potřeba zvážit s ohledem na jiné mimosezónní práce spojené třeba s prodejem včelích produktů a počet pracovníků farmy. Paradoxně někdy může být výhodnější úly nevyrábět, ale nakupovat ve velkém. Anebo naopak vyrábět i na prodej.

fotografie - chladici jednotka
Výparník chladící jednotky ve skladu souší
Na vytáčení medu se velmi vyplatí popřemýšlet o vytáčecí lince. Maximum ruční práce je dobré přenechat mechanizaci či strojům.

Chladný sklad na souše se stává téměř nezbytným. Zpracování vosku rozvařováním souší a lisováním či odstřeďováním se velmi vyplatí - navíc jej lze díky chladnému skladu odsunout mimo hlavní sezónu.

Podle zaměření farmy je možné produkci matečníků či celý chov matek řešit dodavatelsky od jiného důvěryhodného včelaře či farmy anebo jej naopak pojmout jako součást vlastní činnosti.


Zpět na informace pro včelaře.