Kontrola léčení včelstev z KVS dvakrát jinak

Kontrola léčení včelstev z KVS dvakrát jinak

Krajské veterinární správy dohlíží m.j. na kontrolu plnění mimořádných veterinárních opatření a metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace týkajících se varroázy. Dvě takové kontroly proběhly v různých krajích v nedávné době a ač oba chovatelé tlumili varroázu velmi podobně, dopadla u jednoho kontrola bez problému a druhý platil pokutu. A to nebyl jediný rozdíl v přístupu KVS.
použité zkratky
KVS Krajská veterinární správa
MKZ Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace
MVO Mimořádná veterinární opatření
VLP Veterinární léčivý přípravek
podrobnosti o zkratkách
MKZ a MVO jsou dva dokumenty, podle kterých se v České republice postupuje při tlumení varroázy. Postup v dokumentech uvedený je pro chovatele včel závazný a stát si jeho dodržování vynucuje m.j. hrozbou pokuty až 50.000 Kč pro chovatele nepodnikatele a až 2.000.000 Kč pro podnikatele. Kontroly plnění nařízených postupů jsou buď na základě výběru KVS nebo na základě podnětu třetí osoby, který někdo podá KVS na konkrétního chovatele - lidově řečeno "na udání". Kontrola je tak zpětná a jen obtížně může být jiná, než pouze administrativní - a to zejména u podzimního povinného léčení, o kterém je tento článek.

V lednu 2015 a v únoru 2016 proběhly z podnětu třetích osob dvě kontroly ve dvou různých krajích u dvou různých chovatelů. Obě se týkaly podzimního povinného léčení včelstev proti varroáze. Postupy uvedené v MKZ na rok 2014 i na rok 2015, podle kterých se v daných letech ošetřování provádělo, byly z pohledu podzimního léčení de facto totožné. Zde je pro ilustraci text nařízeného postupu pro rok 2015:

Výtah z metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015

Povinný úkon hrazený chovatelem
ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření)

Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích, evidovaných v Ústřední evidenci zvířat
a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3× v období od 10. října 2015 do 31. prosince 2015 v intervalu 14–21 dnů a z hlediska aplikace v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo
b) jiným VLP pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo
c) jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování

A jak probíhala kontrola u oněch dvou chovatelů? Pro lepší možnost srovnání uvádím průběh i postup chovatelů ve formě tabulky:

  Chovatel "1" – KVS "A" Chovatel "2" – KVS "B"
důvod zahájení kontroly: podnět třetí osoby – místního včelařského spolku, jehož byl v té době chovatel členem podnět třetí osoby – blíže neuvedené
oznámení
kontroly:
neformální telefonické pozvání na návštěvu KVS na konkrétní den a hodinu "za účelem urovnání napjatých vztahů s místním včelařským spolkem" (chovatel netušil, že půjde o oficiální kontrolu) oficiální písemné předvolání - doporučený dopis s dodejkou - s termínem 5 dnů k dostavení se (od doručení)
požadavek, co má chovatel doložit: donést záznamy o léčení a příbalové letáky k léčivům (neformální sdělení) předložit platný doklad a jiné nutné doklady o provední úkonů podle kódu ExM340
počet kontrolovaných stanovišť: jedno (chovatel měl jen jedno) všechna stanoviště chovatele v daném kraji
osoby, které se kontroly účastnily: chovatel
veterinární inspektor
zástupci místního včelařského spolku
chovatel
veterinární inspektor
místo provádění kontroly: okresní inspektorát KVS okresní inspektorát KVS
jak bylo léčení doloženo: výpisem ze včelařské evidence výpisem ze včelařské evidence
způsob léčení včelstev: 1× Formidol 40
1× kyselinou šťavelovou
1× fumigace Varidolem
1× aerosol M-1 AER
(vždy všechna včelstva na stanovišti)
1× Formidol 40
(všechna včelstva na stanovištích)
kým bylo léčení prováděno: první tři chovatelem
poslední léčitelem místního včelařského spolku
chovatelem
doložení dokladů o nabytí léčiv a jejich šarží nebylo požadováno bylo inspektorem požadováno – chovatel nedoložil s odůvodněním, že není povinen toto evidovat
oznámení výsledku kontroly: ihned po skončení jejího provádění na místě písemně během cca 1-2 týdnů po kontrole – nejprve emailem a posléze doporučeným dopisem s dodejkou
další vyjádření během kontroly chovateli bylo důrazně doporučeno spolupracovat při léčení včelstev s pověřeným zástupcem místního včelařského spolku inspektor vyjádřil pochybnosti o splnění povinností – chovatel nesouhlasil a vysvětlil volbu svého postupu odkazem na konkrétní znění v MKZ; kontrola nebyla uzavřena na místě
závěr kontroly: chovatel nesplnil nařízené povinnosti nebylo zjištěno porušení veterinárního zákona a souvisejících předpisů
udělená pokuta: 1000 Kč nebyl důvod udělovat pokutu
poznámka 1 Chovatel byl členem místního včelařského spolku a byl pod jeho tlakem ohledně léčení tradičním způsobem (fumigace a aerosol). Zvolil si jiný možný způsob dle MKZ a i nad její rámec. Pro zachování klidu mezi včelaři se ale posléze tlaku podvolil a již jednou splněné léčení dle MKZ doplnil dalším, které bylo prováděno za účasti zástupce spolku. Chovatel nebyl a není členem místního včelařského spolku. Místní včelařské spolky se zprvu podivovaly nad tím, že si bude svoje včelstva léčit sám, ale posléze to akceptovaly. Povinnosti dané interními předpisy tohoto spolku po něm nikdo oficiálně nechtěl plnit, i když zaznívaly názory, že jsou to obecné povinnosti všech včelařů – i nečlenů. Chovatel tento názor nesdílel a vnitřními záležitostmi daných spolků se nezabýval.
poznámka 2 Chovatel byl z celé anabáze znechucený a raději na místě pokutu zaplatil, jen aby už měl klid. Svoje členství v daném včelařském spolku obratem ukončil. Chovatel kontrolu delší dobu očekával - tušil, že "vyčnívá z řady".
poznámka 3 Chovatel má pocit, že inspektor byl pod tlakem místního včelařského spolku, aby udělil pokutu tomu, kdo se nechtěl podvolit postupům prosazovaným tímto spolkem. Chovatel má pocit, že se inspektor chová korektně a jako státní úředník nepodléhá lobbingu žádného spolku.
poznámka 4 KVS "1" požaduje po chovateli automatické informování o povinném léčení včelstev. KVS "2" toto po chovateli nepožadovala ani nepožaduje.

Je těžké z těchto dvou kontrol vyvozovat obecné závěry a už vůbec doporučení. To nechám na čtenářích samotných.
Snad jen krátce - leckdy nezáleží co a jak děláte, ale na koho narazíte a jak se dokážete případně obhájit či bránit.

Při včelaření v ČR bohužel někdy vůbec nejde o včely ...

Tento článek byl vytvořen na základě písemných dokumentů z uvedených kontrol a dalších informací od chovatelů.
Děkuji Chovateli 1 i Chovateli 2 za ochotu svoje zkušenosti sdílet.

Pokud u vás také proběhla kontrola z KVS či jiné instituce a jste ochotni se o ni podělit, napište nám prosím.

13. 03. 2016 Zpět na seznam článků.