Legislativa a včelařství

Legislativa a včelařství

Zjednodušeně řečeno: chovatel včel musí být evidován v centrální evidenci; stanoviště včel mít nahlášeno na obecním úřadě; dodržovat veterinární, rostlinolékařské a jiné předpisy a platit daně.
V současné době (od konce roku 2017) dochází k větším změnám ve včelařské legislativě. Podrobnější informace budeme publikovat až se situace ustálí.

Níže uvedené informace nyní již nemusí být aktuální.

Používané zkratky:
zkratka význam zjednodušené vysvětlení
ČMSCH
("Hradištko")
Českomoravská společnost chovatelů (akciová společnost) Státem určený správce evidence určitých zvířat a jejich chovatelů - m.j. včel a včelařů. Sídlí v Hradištku pod Medníkem.
KVS Krajská veterinární správa Místně příslušný orgán státní správy, který má m.j. na starost zdraví a pohodu zvířat a kvalitu či nezávadnost jejich produktů.
SVS Státní veterinární správa Nadřízený orgán KVS.
MKZ Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na příslušný rok "Celostátní plán", který m.j. určuje která vyšetření kterých zvířat budou v daném roce povinná. A zda je bude hradit stát nebo chovatel. MKZ se každým rokem mírně mění - někdy více, někdy méně.
MVO Mimořádná veterinární opatření Podzákonná norma, kterou KVS či SVS něco závazně a pod hrozbou pokuty nařizuje chovatelům zvířat. U včel se tato mimořádná opatření m.j. vydávají pravidelně již cca 30 let kvůli varroáze. Skutečně mimořádně se pak vydávají také kvůli moru či hnilobě včelího plodu.
OI KVS Okresní inspektorát krajské veterinární správy Styčné místo pro kontakt včelaře s veterinární správou. Na každém OI je veterinář, který má (kromě jiného) na starost právě včely. Taktéž má každý OI krizové telefonní číslo - určené pro možnost kontaktování v mimořádných případech i mimo pracovní dobu.
Obecní úřad Místně příslušný orgán samosprávy, vůči kterému má včelař pouze oznamovací povinnost.
VLP Veterinární léčivý přípravek Léčivo pro včely, schválené k běžnému používání. Existují VLP bez předpisu i na předpis (od soukromého veterinárního lékaře).

Než začnete včelařit

Před přivezením včelstev je potřeba splnit tyto legislativní povinnosti:
  • Nahlášení stanoviště včelstev na obecní úřad (vzor).

  • Zaregistrování do Českomoravské společnosti chovatelů (ČMSCH). Dostanete číslo chovatele a číslo stanoviště.

  • Na převoz koupených včelstev či oddělků z jednoho kraje do jiného potřeba veterinární atest. Od roku 2015 je na přesun včelstev mimo území obce potřeba mít negativní vyšetření na mor včelího plodu (veterinární atest ne). Přesuny včelstev v ochranných pásmech moru včelího plodu bývají omezené MVO. Pro chovatele včel jsou závazné.

Pravidelné povinnosti

  • Do konce února nahlásit stanoviště včelstev na obecní úřad (vzor), (zákon 326/2004 Sb.).
  • Do 15. září nahlásit stav počtu chovaných včelstev na ČMSCH ke dni 1. září (vzor).
  • Ošetřovat včelstva s ohledem na varroázu podle MVO a MKZ. Toto ošetřování je včelař v případě kontroly povinen doložit. Závazná forma - např. vedení evidence - není dána.
fotografie - §§§

Daně

fotografie - danove priznani
Zdanění včelařství se řídí zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pokud je včelaření vedeno jako podnikání, řídí se § 7 uvedeného zákona.
Ve většině případů ale včelaři do této kategorie nespadají - přesto jejich včelstva podléhají dani z příjmu. A to podle § 10 "ostatní příjmy" - konkrétně odstavce 3. Pokud počet včelstev u včelaře nepřekročí 60, považuje se za příjem z jednoho včelstva částka 500 Kč. Přitom všechny "ostatní příjmy" (podle § 10) do částky 30.000 Kč ročně jsou od daně osvobozeny.
V ostatních případech je základem daně příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.

Přesun včelstev

fotografie - nakladani vcelstev
Podmínky přesunu včelstev řeší veterinární zákon - konkrétně § 6 týkající se přemisťování zvířat. Odlišné podmínky platí pro přesun v rámci kraje a mimo něj.

Pro přesun mimo kraj je zapotřebí "veterinární osvědčení k přemístění zvířete" - vydává jej krajská (okresní) veterinární správa místa původu zvířete.

Pro přesun v rámci kraje zákon vyžaduje zdravotní potvrzení od soukromého veterináře o stavu zvířete a o nákazové situaci v chovu, z něhož je zvíře přemísťováno - a to pouze v případě, kdy dochází ke změně chovatele. Od roku 2015 je MKZ dána povinnost mít včelstva před přesunem mimo obec vyšetřená na mor včelího plodu.

Další podmínky pro přesuny včelstev mohou být uvedeny v MVO vydaných KVS z důvodu výskytu nebezpečné nákazy (varroázy, moru včelího plodu, ...). Pro kočování platí také další povinnosti navíc.

Ostatní

Uvedené povinnosti vyplývají ze zákonů či vyhlášek - jsou prostě dané a jejich nesplnění může mít své důsledky. Všechna povinná hlášení je vhodné archivovat s potvrzením o převzetí či jiným dokladem prokazujícím splnění povinnosti.

Členství v žádném občanském sdružení zabývajícím se chovem včel není povinné.

Léčení včelstev upravují MVO - informace poskytne OI KVS. Ilustrativní ukázka typického průběhu léčení proti varroáze je uvedena na stránce o soužití s kleštíkem.

Pokud dojde k obsazení nového stanoviště v průběhu roku, je potřeba jej nahlásit na OÚ a ČMSCH ještě před přesunem včelstev.

Pokud včelař chce "národní" dotaci, je potřeba do 15. září podat žádost prostřednictvím základní organizaci Českého svazu včelařů - platí i pro nečleny! Formulář bývá k dispozici na stránkách ČSV.
Ostatní dotace (krajské, evropské, ...) mají vlastní termíny a podmínky. Informace podává poskytovatel dotace.


Uvedený soupis povinností má pouze informativní charakter. Autor ani provozovatel této stránky nenese zodpovědnost za úplnost a správnost uvedeného výčtu.